Rodzice, którym urodziło się martwe dziecko, mogą pochować je z należnym mu szacunkiem.
Jak wygląda procedura pochówku płodu?

/https://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/prawa-dziecka/268308,Poronienie-co-z-pochowkiem-plodu.html/

 

Poronienie a zgon płodu

Poronienie to wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha i nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jeśli nastąpiło to przed upływem 22 tygodnia ciąży.

Zgon płodu, czyli inaczej urodzenie martwe to zgon następujący po całkowitym wydaleniu lub wydobyciu z ustroju matki, jeśli nastąpiło po upływie 22 tygodnia życia, a płód nie oddycha ani nie wykazuje innych oznak życia, np. czynności serca.

Obowiązek zgłoszenia martwego urodzenia dziecka powstaje bez względu na czas trwania ciąży, natomiast rozróżnienie pomiędzy poronieniem i martwym urodzeniem na podstawie kryterium trwania ciąży występuje wyłącznie dla potrzeb dokumentacji medycznej.

Karta zgonu ani też zgłoszenie urodzenia dziecka nie stanowią dokumentacji medycznej.

Kto ma prawo pochowania zwłok?

Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych. Karta zgonu jest wypełniana na wniosek osób uprawnionych do ich pochowania. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 1) pozostały małżonek(ka), 2) krewni zstępni, 3) krewni wstępni, 4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Jeśli rodzic ma prawo do żądania karty zgonu to ma również prawo do jego pochowania, czy w przypadku poronień do pochowania płodu, niezależnie od tego na jakim etapie ciąża się zakończyła.

W przypadku podjęcia decyzji o pochówku rodzicom przysługuje zasiłek pogrzebowy. W tym celu należy przedstawić w ZUS-ie dokumenty, które potwierdzą prawo do świadczeń oraz akt zgonu (akt urodzenia Z adnotacją o martwym urodzeniu).

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Rodzice mają prawo ubiegać się od szpitala wystawienia pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, niezależnie od tego na jakim etapie zakończy się ciąża.
Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.

Zgłoszenie wystawione przez szpital upoważnia rodziców do rejestracji w USC, w którym otrzymują skrócony akt urodzenia z adnotacją w rubryce „Uwagi”, że dziecko urodziło się martwe. W tym przypadku nie ma potrzeby sporządzania aktu zgonu, gdyż jego rolę pełni akt urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu.