Cele

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

(Statut KSM, par. 13)

Celem KSM-owiczów jest być blisko Boga i ludzi oraz odpowiadać na potrzeby środowiska. KSM-owicz włącza się w budowę nowego świata, uczy się żyć dla innych tu i teraz, niesie miłość i nadzieję. KSM jest jednym ze sposobów znalezienia Drogi Swojego Życia. Dewizą życia członków Stowarzyszenia jest „służyć Bogu i Ojczyźnie”.

Czym jest KSM?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, posiadającym struktury ogólnopolskie. Na Lubelszczyźnie zostało erygowane dekretem biskupa w 1993 roku, na mocy rozporządzenia Ministra – szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1994 uzyskało osobowość prawną cywilną.

KSM AL pracuje z młodzieżą gromadzącą się w 70 oddziałach na terenie Lubelszczyzny, głównie z terenów wiejskich. Jest współorganizatorem między innymi: obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży (także ze środowisk dysfunkcyjnych), diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży, Dnia Papieskiego, lokalnych projektów edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych oraz prowadzi świetlicę opiekuńczo-wychowawczą.

Dla kogo?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi, w wieku od 13 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.

Działania

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej działa na dwóch płaszczyznach – w środowisku lokalnym (parafia, szkoła) oraz na Lubelszczyźnie (archidiecezja lubelska).

 Młodzi członkowie KSM AL tworzą oddziały parafialne i koła środowiskowe, oprócz cyklicznych spotkań prowadzą często kawiarenki młodzieżowe, świetlice środowiskowe dla dzieci, wydają gazety lokalne, tworzą grupy muzyczne i teatralne, jako wolontariusze pomagają ludziom potrzebującym, opracowują ścieżki turystyczne, zgłębiają tradycję i historię swojego środowiska, kształcą lokalnych przewodników, którzy potrafią opowiadać o ciekawych zakątkach i nieznanych powszechnie wydarzeniach. Ta lista zależy od konkretnego środowiska i od rozmachu wyobraźni KSM-owiczów. Podstawą działalności KSM-owskiej są regularne spotkania członków KSM złożone ze wspólnej modlitwy i wielu godzin rozmów, ale zawsze i tylko o rzeczach ważnych, o miłości, Boga szukaniu, przyjaźni, prawdzie i wolności, o ludziach, którzy są ważni w życiu i o tych, którzy takimi powinni być, o wyborach i o codzienności, której bardzo daleko do zwyczajności i nudy, o poznawaniu siebie, realizowaniu marzeń, o historii Lubelszczyzny i miejscu młodych Polaków w Europie, o możliwościach zwiększenia szans otrzymania pracy i o zadaniach, od których nie możemy uciekać.

  Oddziały i koła pogrupowane są w sześciu regionach, na które podzielono KSM w archidiecezji lubelskiej, co dwa miesiące odbywają się tzw. spotkania regionów dla Kierownictw Oddziałów KSM o charakterze szkoleniowo – informacyjnym.

  KSM AL jest organizatorem obchodów Dnia Papieskiego i koordynatorem zbiórki pieniędzy na ulicach miast Lubelszczyzny z przeznaczeniem na fundusz stypendialny dla ubogich i zdolnych gimnazjalistów.

  Jest również organizatorem cyklicznych wydarzeń kulturalnych: Festiwalu Kultury Młodzieżowej, Festiwalu Twórczości KSM, Widowiska kulturalnego upamiętniające rocznicę śmierci Jana Pawła II.

 Także wyjazdu młodych z tej części Polski na Światowe Spotkania Młodzieży, jak również jest organizatorem wyjazdu na europejskie spotkania w ramach Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię, animowane przez ekumeniczną wspólnotę z Taize.

  Organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży od 1998 r. m.in. w dwóch własnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych w Częstoborowicach i w Józefowie nad Wisłą. Są to kolonie i obozy skierowane do młodych mieszkańców Lubelszczyzny, a także do zaprzyjaźnionej młodzieży z zagranicy. Ze względu na niskie ceny kolonii z wypoczynku korzystają dzieci, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie mogłyby skorzystać z żadnej innej wyjazdowej formy wypoczynku letniego. W 2005 r. KSM AL otrzymało Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty za wzorową organizację wypoczynku letniego dzieci młodzieży. Obozy nie odbywają się tylko w czasie wakacji i ferii zimowych, ale istnieje również wiele wiosennych i jesiennych propozycji. Tradycją stały się obozy dziennikarskie o profilu radiowo – prasowym, wrześniowe rekolekcje studenckie, majowe „Wiosenne porządki w Wymarzonym Domu Młodych”, a także rekolekcje kandydackie dla przyszłych członków KSM AL oraz warsztaty dla liderów i instruktorów KSM AL.

Ponadto KSM AL współorganizował siedem edycji Forum Młodzieży Lubelszczyzny, Święta Młodych, Ogrody pełne dobra i Międzynarodowe Forum Młodzieży – kilkudniowe spotkania dyskusyjne dla kilkuset młodych ludzi z terenu województwa lubelskiego (całego świata), delegatów szkół, organizacji, ruchów, dekanatów. I prowadził audycję w radio Er „Młodzi o młodych dla młodych”.

  Na szczeblu diecezjalnym Zarząd organizuje cykliczne spotkania tylko dla KSM-owiczów. Są to Bale Karnawałowe, Olimpiady sportowe o puchar Świętego Stanisława Kostki i spotkania sylwestrowe. Oraz charytatywne zbiórki Akcja Supermarket, z przeznaczeniem na fundusz stypendialny i Akcja Palma, z której dochód wspomaga remont Wymarzonego Domu Młodych w Częstoborowicach.

Formacja

Formacja oparta jest na żywym uczestnictwie w sakramentach Eucharystii oraz pokuty i pojednania, pogłębianym często poprzez kierownictwo duchowe, medytacji Pisma Świętego, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie brewiarzowej i różańcowej. Inspiracje czerpiemy z nauczania Jana Pawła II i Benedykta XVI, zwłaszcza z tekstów kierowanych w sposób szczególny do ludzi młodych.

  Formacja w KSM AL to budowanie Cywilizacji Miłości. Jest to przesłanie, które kierował do świata Jan Paweł II, wielokrotnie podkreślając niektóre negatywne aspekty współczesnej cywilizacji i nawołujący do urzeczywistnienia Cywilizacji Miłości. Idea Cywilizacji Miłości, oznacza z jednej strony zobowiązanie się do konsekwentnego praktykowania miłości w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, politycznym, religijnym, gospodarczym, kulturalnym i ekologicznym. Z drugiej strony oznacza gotowości głoszenia idei Cywilizacji Miłości, a także ich systematycznego poznawania i pogłębiania.

 Ważnym impulsem w procesie dojrzewania są z liczne spotkania z autorytetami, ludźmi wielkiego serca, ducha i intelektu, którzy realizują wartości ewangeliczne. Niektórym naszym gościom przyznajemy tytuł „Przewodnika po Życiu”. W ten sposób uhonorowani zostali m.in. Janina Ochojska, siostra Małgorzata Chmielewska, Władysław Bartoszewski, Tadeusz Mazowiecki, Ryszard Kapuściński. Uczymy się wrażliwości na ludzkie problemy, próbujemy kierować się „pilnymi potrzebami prawdziwej miłości”, stąd nasza praca i przyjaźń z ludźmi ubogimi, chorymi, dotkniętymi dramatem powodzi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Historia

KSM w Polsce

Młodzi ludzie w Polsce od dawna mieli w sobie potrzebę jednoczenia się i wspólnego tworzenia rzeczy wielkich, dobrych, ważnych. Tak było już od XVIII w. (Towarzystwo Szubrawców), w XIX w. (Promieniści) czy pierwszej połowie wieku XX (Eleusis, harcerstwo).

 W 1919 roku, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powstało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. W 1930 r. powołano w Polsce Akcję Katolicką. W 1934 r. w ramach Akcji Katolickiej młodzież z SMP oraz z innych środowisk młodzieżowych utworzyła Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. Młodzi przedwojenni KSM-wicze prowadzili działalność religijną, kulturalno-oświatową, charytatywną, społeczno-patriotyczną. Niestety wybuch II wojny światowej przerwał działalność Akcji Katolickiej w Polsce, ale jej członkowie wychowani w duchu miłości Boga i Ojczyzny nie wahali się w wielu wypadkach oddać własnego życia w jej obronie.

 Władze komunistyczne po wojnie zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszania się. Jedynie KSMM dwóch Archidiecezji: Krakowskiej i Poznańskiej zdołały się zarejestrować, stało się tak wskutek swoistego niedopatrzenia władz administracyjnych. Jednak już KSMŻ nie udało się wznowić legalnej działalności. Dlatego też kard. Adam Sapieha powołał do istnienia w Archidiecezji Krakowskiej Żywy Różaniec Dziewcząt jako ruch nieformalny. Miał on jednak strukturę KSMŻ. Wskutek wzmożonej represji władz państwowych tak ŻRD jak i KSMM w obu diecezjach zostały rozwiązane w 1953 roku. Represje były bardzo surowe. Kilku KSM-owiczów straciło życie, wielu odsiadywało wyroki w więzieniach, inni stali się ofiarami prześladowań. Mimo rozwiązania organizacji, spotkania KSM-owiczów odbywały się nadal, lecz nieoficjalnie. Prowadził je na przykład ks. Karol Wojtyła, wcześniejszy asystent KSMM w Niegowici, a następnie w parafii p.w. Św. Floriana w Krakowie. W sercach członków KSMM i KSMŻ idea Stowarzyszenia przetrwała do roku 1989. Konferencja Episkopatu Polski wydała w 1990 roku dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, później również uzyskała prawną cywilną.

 Dziś KSM w Polsce istnieje prawie we wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tysięcy członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałach parafialnych i kołach środowiskowych. Jest organizacją zrzeszającą młodych katolików świeckich.

 

KSM na Lubelszczyźnie

Początki środowiska KSM-owiskiego na Lubelszczyźnie sięgają lat 80., Duszpasterstwa Młodzieży „Źródło” działającego przy kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej i osoby Mieczysława Puzewicza, dziś diecezjalnego asystenta KSM AL i wikariusza biskupiego ds. młodzieży, a wcześniej świeckiego animatora duszpasterstwa w Łęcznej. Kolejnymi prezesami Zarządu byli: Rafał Sobów, Andrzej Foltyn, Sebastian Lesiewicz, Andrzej Goliszek, Katarzyna Skubisz, Magdalena Lenart, Piotr Szlązak, Katarzyna Koguciuk, a obecnie – Maciej Kozak.

Patroni

Św. Stanisław Kostka – dlaczego on?

Urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem W 1550 roku jako syn kasztelana zakroczymskiego. W 1565 roku zdecydowanie zmierzał do realizacji powołania zakonnego. Natrafił jednak na trudności ze strony rodziny. By ich uniknąć w 1567 r. uszedł do Bawarii; skąd został skierowany do Rzymu, gdzie wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Rok później zapadł na malarię i zmarł późnym wieczorem w wigilię Wniebowzięcia NMP. W 1670 r. został ogłoszony błogosławionym, a uroczysta kanonizacja nastąpiła w 1726.

 ”Nie dał się zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości zabezpieczonej majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się panującym modom na życie. Nie chciał tylko wypełniać żołądka, imponować strojami, uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Niesamowicie szybko zrozumiał te wszystkie złudzenia, za którymi często biegniemy. Umiał przeciwstawić się naciskom grupy, być sobą, być wolnym. Jest to szalenie trudne, zwłaszcza w młodzieńczym wieku. Żył z pasją. Swą porywającą miłość młodzieńczą skierował do Boga. Uwierzył w miłość Boga do niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Miał pewnie świadomość, że charakter – to nie tylko sprawa dziedziczenia cech po przodkach, nie tylko wpływ środowiska, ale to również praca nad jego kształtowaniem. Stawać się dojrzałym człowiekiem – to podjąć trud rozwoju. Młodość dla niego to była świadomość możliwości cudownego wzrostu, to decyzja na to, komu zaufam i kto będzie moim Mistrzem. A jeśli zajdzie potrzeba, to post i modlitwa…” – ks. Janusz Cegłowski

Błogosławiona Karolina Kózkówna – dlaczego ona?

Urodziła się w 1898 roku w wiosce Wał-Ruda (Parafia Radłów) jako czwarte spośród jedenaściorga dzieci Jana i Marii z domu Borzęckiej. Religijna atmosfera domu Kózków w swych różnorodnych i autentycznych przejawach z łatwością dostrzegana była przez sąsiadów, którzy chętnie schodzili się tutaj na czytanie książek religijnych, śpiewanie pieśni i wspólną modlitwę. W każde Maryjne święto udawała się do odległego o 40 km sanktuarium tuchowskiego lub do Odporyszowa. Uczyła dzieci czytać i pisać oraz modlitwy z katechizmu. W dniu 18 listopada 1914 r. poniosła śmierć męczeńską z rąk rosyjskiego żołnierza w obronie czystości.

„Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa.” – Jan Paweł II

Struktura

Struktura diecezjalna

 

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży AL – wybory z 7 września 2013 r.:

Prezes – Maciej Kozak, kozak.ksm@gmail.com
Zastępca prezesa – Dariusz Szady, dariusz.szady@gmail.com
Sekretarz – Aleksandra Pacholik, olapacholik94@gmail.com
Zastępca sekretarza – Paweł Lipa, plipa.ksm@gmail.com
Skarbnik – Monika Misiura, monika-misiura@wp.pl
Członek delegat do Rady Krajowej – Monika Zioło, monikaziolo.ksm@gmail.com
Członek Zarządu – Agnieszka Pietrzak, aga12pietrzak@interia.pl

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Agata Firczuk, agatka.firczuk@wp.pl
Członek – Marlena Samborska, Msamborska@gmail.com
Członek – Magda Smarż, madzik-94@o2.pl

 

Diecezjalny ksiądz asystent – ks.Tomasz Gap, ksiadztomek@gmail.com
Zastępca diecezjalnego księdza asystenta – ks.Adam Bab, babadas@poczta.onet.pl
Zastępca diecezjalnego księdza asystenta – ks. Michał Niedziałek, m.niedzialek1@wp.pl

Struktura ogólnopolska

 

Prezydium Krajowej Rady KSM – wybory z 27 lutego 2010 r.:

Przewodniczący –  Łukasz Brodzik (diecezja zielonogórsko-gorzowska)
Zastępca – Katarzyna Łasek (diecezja legnicka
Zastępca – Krzysztof Kumięga (diecezja tarnowska)
Skarbnik – Paweł Marsicki (diecezja koszalińsko-kołobrzeska)
Sekretarz – Katarzyna Koguciuk (archidiecezja lubelska)

Krajowa Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca KKR KSM – Stanisław Żbikowski (archidiecezja krakowska)
Zastępca Przew. KKR KSM – Tomasz Pietrucha (diecezja rzeszowska)
Członek KKR KSM – Katarzyna Korzeń (diecezja krakowska)
Generalny ksiądz asystent – ks. Zbigniew Kucharski

Znaki

Hymn

Hymnem dzisiejszego KSM-u jest pieśń „Hej do apelu stańmy wraz” śpiewana na melodię  Roty. Wyraża jeden z celów naszej organizacji, jakim jest budowa „Polski Bogu miłej”, zachęca do pracy i nauki („Ojczyzna wolna wzywa nas do pracy ręką, głową”), jednocześnie umieszcza całość naszej doczesnej działalności w perspektywie Bożej („sztandarem naszym będzie krzyż”), wzywając do apostolstwa katolickiego przez uświęcenie siebie i środowiska. Przedwojenny KSMM miał jeszcze drugi hymn: „My chcemy Boga”, który był hymnem wszystkich organizacji wchodzących w skład Akcji Katolickiej. Śpiewano wówczas „My chcemy Boga” na początku spotkań, zaś „Hej do apelu” na koniec.

Hymn śpiewamy na uroczystych spotkaniach, zjazdach, uroczystościach, w chwilach szczególnie ważnych. Znajomość hymnu na pamięć powinna być jednym z warunków pełnego członkostwa.

Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)
Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)
Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg! (bis) 

Zawołanie

Pozdrowieniem naszej organizacji jest słowo „Gotów!”. Ma ono głęboką treść ideową. KSM-owicz jest gotów oddać wszystkie siły na służbę  Bogu i Ojczyźnie; jest gotów do wysiłku i trudu dla osiągnięcia celu organizacji; jest gotów do stałego rozwoju duchowego przez ciągłe dokształcanie religijne; jest gotów ponieść upokorzenie i niewygodę, byle nie zaprzeć się swoich ideałów, które uważa za najlepsze; jest gotów do wysiłku fizycznego i wstrzemięźliwości; przez sumienną naukę stara się przygotować do pracy dla dobra Ojczyzny w dorosłym życiu.

W oparciu o to słowo zbudowane jest nasze zawołanie: „Przez cnotę naukę i pracę  służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów? ” odzew: ” Gotów! „. Należy je używać na zakończenie zebrań. Wymawia je zawsze prezes lub zastępca, ewentualnie ktoś z Kierownictwa czy Zarządu, a wszyscy zebrani głośno odpowiadają: Gotów!

Rota przyrzeczenia

Uroczyście przyrzekam pracować  nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Przyrzeczenie składa się  po odbyciu stażu kandydackiego (w co powinno być wliczone odpowiednie szkolenie) przy przychylnej opinii prezesa i księdza asystenta. Aczkolwiek nie jest przysięgą, mimo to jednak jego złożenie zobowiązuje na całą młodość, nawet na całe życie. Należy je traktować poważnie, jako ważny moment życia. Dlatego niezbędna jest godna oprawa oraz troska kierownictwa, by kandydaci podeszli do niego świadomie i odpowiedzialnie. Tak potraktowane przyrzeczenie będzie na pewno dotrzymane. W przyrzeczeniu zawarta jest obietnica składana Bogu, Polsce i organizacji. Szanujący się oddział nie dopuści do przyrzeczenia kandydatów, co do których nie jest przekonany, że tego przyrzeczenia dotrzymają, a dotrzymają tylko ci, którzy ten cel znają i pragną realizować.

Przyrzeczenie powinno się  odbywać raz w roku w święto patronalne KSM-u (Chrystusa Króla Wszechświata), najlepiej uroczyście podczas Mszy św. w obecności Zarządu Diecezjalnego.

Godło

Godłem stowarzyszenia jest połączenie Krzyża i Orła Polskiego. Tłem godła jest kolor żółty, symbolizujący Kościół Katolicki. Kolor biały i czerwony są  barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzne więź z Matką Najświętszą, którą Stowarzyszenie obiera sobie za wzór do naśladowania. Symbolizuje ono gotowość służby Bogu i Ojczyźnie

Sztandar

Sztandar jest symbolem naszej organizacji, jedności i zasad. Powinien być obecny w asyście trzyosobowego pocztu sztandarowego na ważnych uroczystościach kościelnych (np. procesja Bożego Ciała) i organizacyjnych (np. zjazdy, wybory, Uroczystość Chrystusa Króla). Podczas Mszy św. poczet sztandarowy zachowuje się według obowiązujących zwyczajów, ponadto sztandar opuszczamy podczas przyrzeczenia i hymnu. Powinien go posiadać Zarząd Diecezjalny, oddziałom i kołom zaleca się to w miarę możliwości. Aczkolwiek nie określa się ściśle wyglądu sztandaru, to jednak nie może na nim zabraknąć wizerunku patronów naszego stowarzyszenia, godła i hasła.

Odznaka

Treścią odznaki jest godło. Mogą ją nosić członkowie KSM po przyrzeczeniu. Odznaka symbolizuje służbę Bogu i Ojczyźnie, jest nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim jest wyrażeniem organizacyjnej i duchowej przynależności. Każdy, kto ją nosi winien pamiętać, że reprezentuje katolicką organizację, a po jego zachowaniu KSM będzie oceniane. Noszenie odznaki jest zarazem propagowaniem KSM-u.

Symbol godła jest też umieszczany na drukach organizacyjnych, dyplomach.

Legitymacja

Legitymację otrzymuje członek KSM po złożeniu przyrzeczenia. Jest ]na niej zdjęcie, dane personalne, kod statystyczny, godło KSM. Forma legitymacji jest zunifikowana w całym kraju. Dysponuje nimi Prezydium Krajowej Rady, a wydawane są przez Zarządy Diecezjalne, które powinny prowadzić szczegółową ich ewidencję.

Posługiwanie się legitymacją  razem z odznaką jest reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewnątrz.

.