Ku zamyśleniu z 2023 10 01- Z życia parafii; Zaproszenie dla dzieci; Vademecum wyborcze katolika.

Z życia Parafii

W sobotę 9 września dzieci z oazy i ministranci wybrali się na pielgrzymkę do Krasnobrodu. Przewodnikiem duchowym był ks. Andrzej. Pierwszym przystankiem było sanktuarium, w którym wysłuchaliśmy historii tego pięknego miejsca oraz uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Ks. Andrzej celebrował dla nas Eucharystię i wygłosił Słowo Boże.
Wszyscy umocnieni duchowym pokarmem wybraliśmy się na dalsze zwiedzanie Krasnobrodu i przygotowane atrakcje. Udało nam się być w kaplicy na wodzie – miejscu objawień Matki Bożej, a następnie pojechaliśmy do parku linowego. Każdy spróbował swoich sił i przełamując strach, pokonał przeszkody. Wszystkim udało się ukończyć trasę. Następnie wyruszyliśmy na obiad, by dzięki porządnemu posiłkowi nabrać sił na spływ kajakowy po rzece Wieprz. Dla niektórych był to pierwszy spływ w życiu i choć rzeka była kręta, z wieloma przeszkodami, to nie zniechęciło to nas ani trochę. Doświadczyliśmy mocy wspólnoty i razem dzielnie się wspieraliśmy. Na koniec czekało na nas przygotowane ognisko z pysznymi kiełbaskami oraz plac zabaw i gra w piłkę nożną.
Wszyscy wróciliśmy trochę zmęczeni, ale szczęśliwi i mamy nadzieję, że uda nam się powtórzyć taki wyjazd.

***
Jeśli chciałbyś przeżywać podobne przygody i jesteś po I Komunii świętej, chodzisz do szkoły podstawowej, to serdecznie Ciebie zapraszamy na nasze spotkania.
W każdą sobotę: o 9.00 są zbiórki ministrantów, natomiast spotkania Oazy Dzieci Bożych odbywają się: o 10.00 klasy V, VI i VII, a o 17.00 klasy IV.

Serdecznie zapraszamy.

 
VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.09.2023
 
Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować
o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

 1. Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”[1].

 1. Znaczenie dobra wspólnego

 Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej
i łatwiej osiągnąć własną doskonałość[2]. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”[3]. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu
o zasady ładu moralnego.

 1. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy[4]. W konsekwencji katolicy:

 1. a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”[5];
 2. b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia[6];
 3. c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci[7];
 4. d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”[8];
 5. e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”[9];
 6. f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego
  i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
 7. g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”[10].

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”[11].

 1. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle
w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują
w sumieniu”[12]. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 1. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu
o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

https://episkopat.pl/vademecum-wyborcze-katolika-dokument-rady-ds-spolecznych/