1. Nie tworzy się rad duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.
2. Częstość zebrań rady zależy od potrzeb duszpasterskich, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. W skład rady wchodzą trzy grupy członków:
a) członkowie z wyboru (zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków rady pochodzących z wyboru powinna wynosić 8-12 osób).
b) członkowie z urzędu (patrz pkt. 3),
c) członkowie mianowani przez proboszcza (rektora).
Uwaga: Liczba członków rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza (rektora).
4. Z urzędu należą do rady:
a) proboszcz (rektor), który pełni funkcję przewodniczącego rady,
b) delegat wikariuszy,
c) delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim,
d) przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka (katecheta, organista, kościelny),
e) przedstawiciele wydelegowani przez stowarzyszenia i ruchy katolickie działające w danym ośrodku w liczbie nie więcej niż trzy osoby,
f) do parafialnej rady duszpasterskiej należą także rektorzy wszystkich kościołów znajdujących się na terenie parafii oraz przedstawiciel innych wspólnot zakonnych posiadających dom na terenie parafii.
5. Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków rady pochodzących z wyboru powinna wynosić 8-12 osób.
6. Członkowie rady z wyboru mogą pełnić swój mandat nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje, tzn. 15 lat.
7. Kandydatami na członków do rad duszpasterskich mogą być katolicy pełnoletni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z życia zgodnego z zasadami nauki katolickiej.
8. Czynne prawo wyborcze (prawo do oddania głosu) przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty gromadzącej się przy kościele rektoralnym.
9. Na miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi lub rektorowi kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.
10. Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do rady z urzędu.
11. Jeśli zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, aby zapewnić sprawność wyborom, należy ich liczbę ograniczyć się do maksimum dwukrotnej liczby kandydatów w stosunku do liczby miejsc w radzie.
12. Na tydzień przed wyborami proboszcz (rektor) podaje do wiadomości wiernych listę zgłoszonych kandydatów. Listy te zostają udostępnione wszystkim wiernym aż do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód, miejscowość zamieszkania.
Uwaga: Wszystkie te osoby powinny podpisać Zgodę na kandydowanie w wyborach oraz przetwarzanie danych osobowych (w załączniku).
13. W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów składa się do urny (urn) wyborczych przygotowanych w odpowiednim pomieszczeniu
14. Każdy z głosujących wpisuje na karcie nazwiska dwóch kandydatów. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyników wyborów.
15. Liczenia głosów dokonuje komisja wyborcza złożona z 3-5 osób wyznaczonych przez proboszcza (rektora).
16. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.
17. Po ogłoszeniu wyników wyborów członkowie rady składają ślubowanie i podejmują swoje funkcje.
18. Lista wszystkich członków rady winna być przekazana do kancelarii Kurii Metropolitalnej oraz dziekanowi do 31 stycznia 2023 r.