Ku zamyśleniu z 2024 06 02: Śmiać się czy płakać; TAJEMNICA GRZECHU: Obrazy miłosierdzia -c.d. Wojciech Jędrzejewski OP; Vademecum wyborcze katolika; Wiersz Dziecko – J.D.

Śmiać się czy płakać

Przywódca pewnego państwa przychodzi do wróżki i pyta:
– Cały czas śnią mi się ziemniaki. Co to znaczy?
– To nie dobrze – odpowiada wróżka – To znaczy, że albo na jesieni Ciebie posadzą albo na wiosnę wykopią.

TikTok
*
Stan wojenny w Polsce.
Dialog przy kiosku „RUCH” o tytułach gazet:
„Rzeczpospolita” – sprzedana,
„Życia” – nie ma,
„Perspektyw” – brak…

www.onet.pl

TAJEMNICA GRZECHU

„Obrazy miłosierdzia”

Jezus wielokrotnie głosił Boże miłosierdzie, posługując się przypowieściami, niejednokrotnie szokującymi dla słuchaczy. Niosą one i dla nas wiele światła na drodze spotkania ze Zbawicielem. Trzeba nam dzisiaj uwspółcześnić ich treść.

  1. a) Otwarte ramiona

Pewien człowiek miał dwóch synów i jeden z nich zapragnął się usamodzielnić. Wziął więc tę część majątku ojca, która na niego przypadała, i wyprowadził się z domu, wynajmując jakąś willę w całkiem innym mieście. Ale że nie był człowiekiem zbyt gospodarnym, nie zainwestował pieniędzy w akcje jakiegoś zakładu czy fundusz prywatyzacyjny, ale co wieczór organizował ostre imprezy u siebie. Młodzież z tego miasta szybko dowiedziała się, że powstał taki nowy, nieoficjalny odlotowy pub. W ten sposób dość szybko pozbawił się pieniędzy, a co za tym idzie imprezowych przyjaciół i musiał się zabrać do mało płatnej i upokarzającej pracy w tamtejszym byłym pegeerze.
I w tej nieciekawej sytuacji naszła go taka myśl: „Źle zrobiłem, odchodząc od ojca. Powinienem wrócić, bo, jak tak dalej pójdzie, umrę z głodu”. Jak pomyślał, tak zrobił. Jak się zachował ojciec? Tak się ucieszył z powrotu syna, że zapomniał o łajaniu go, moralizowaniu, pouczaniu, ale rzucił się chłopakowi na szyję i kazał przygotować uroczysty obiad (por. Łk 15, 11-32).
Miłosierdzie Boga to zgoda na mój powrót, niezależnie od tego, jak daleko odszedłem od Niego. Bóg nie jest mściwy, nie będzie krzyczał na człowieka: „Odejdź, jak śmiesz w ogóle prosić o przebaczenie, po tym, co zrobiłeś!” Miłosierdzie Pana to Jego otwarte ramiona witające powracającego syna z pustymi kieszeniami. Jezus raz na zawsze zaświadczył o takim Bożym miłosierdziu, gdy na krzyżu rozciągnął swe ramiona, aby czekać i przygarnąć powracających. Zawsze mogę do Niego powrócić, nigdy mnie nie wyrzuci za drzwi. Zawsze w progu przywitają mnie otwarte ramiona czekającej Miłości.

CDN

Wojciech Jędrzejewski OP
 

“Vademecum wyborcze katolika”

Ten ważny dokument powstał dla wiernych Kościoła katolickiego, którzy powinni sobie zdawać sprawę z tego, na kogo oddają swój głos do parlamentu czy to polskiego czy europejskiego.

Rada ds. Społecznych Konferencji  Episkopatu Polski

VADEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”.

Znaczenie dobra wspólnego

Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej
i łatwiej osiągnąć własną doskonałość. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu
o zasady ładu moralnego.

Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy. W konsekwencji katolicy:

  1. a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”;
  2. b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia;
  3. c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci;
  4. d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”;
  5. e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”;
  6. f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego
    i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
  7. g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”.

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”.

Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu
o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.09.2023
 
 KĄCIK POEZJI

DZIECKO

Miłością dziecko otoczone
rozkwita niczym kwiat w ogrodzie,
a… stawianie mu rozsądnych granic pomaga wejść w dorosłe życie.

Małe…jak żywe srebro, ufne,
lecz bezradne, to śmieje się
bez powodu, to znów zapłacze.

Dziecko z radością oczekiwane
jest najpiękniejszym cudem świata!

Szczęśliwe, gdy otoczone
zdrową miłością,
a chociaż psotne i hałasujące,
kochane są te nasze brzdące.
J.D.