Na prośbę Pana Leszka Daniewskiego, naszego radnego w Radzie Miasta Lublin, przekazujemy informację, że trwają prace nad opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Lipskiej, Zagajnikowej, Ziołowej oraz Janowskiej.

Wnioski do projektu planu można składać na piśmie do Urzędu Miasta Lublin – Wydział Planowania ul. Wieniawska 14 w terminie do dnia 30 czerwca 2021!!!

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której on dotyczy.