Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii
Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający
kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w
przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany
prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci
w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne
stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej
ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej
śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym
ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem
tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać
między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej
nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze
wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród
wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić,
przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie
poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła
zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania
ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym
znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo
traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy
chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji
szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie
w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom
czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z
dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do
ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości
opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem
niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie
zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w
jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem
istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres
między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem
«najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się
je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je
życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić». Należy
zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że
«obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek
prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca
wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego
Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one
obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także
o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024