STATUT RAD DUSZPASTERSKICH
ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ


Lublin, 28 sierpnia 2012 r.  –  Nr 722/Gł/2012  –  Abp Stanisław Budzik

1. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a w szczególności:

a)  wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
b)  inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
c)  niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględ­nie­niem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
d)  bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
e)  buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
f)  wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
g)  wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym i w tym zakresie spełnia zadania określone w kan. 537 KPK.

2. Nie tworzy się rad duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.

3.1. W skład rady wchodzą trzy grupy członków: członkowie z wyboru, członkowie z urzędu oraz członkowie mianowani przez proboszcza (rektora). Liczba członków rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza (rektora).

3.2. Członkami rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

3.3. Łączna liczba wszystkich członków rady nie może przekroczyć 30 osób.

3.4. Z urzędu należą do Rady:

a)  proboszcz (rektor), który pełni funkcję przewodniczącego rady,
b)  delegat wikariuszy,
c)  delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w danym ośrodku duszpasterskim,
d)  przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej danego ośrodka (katecheci, organista, kościelny),
e) Przedstawiciele wydelegowani przez stowarzyszenia i ruchy katolickie działające w danym ośrodku w liczbie nie więcej niż trzy osoby,
f)  do parafialnej rady duszpasterskiej należą także rektorzy wszystkich kościołów znajdujących się na terenie parafii oraz przedstawiciel innych wspólnot zakonnych posiadających dom na terenie parafii.

4.1. Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba członków rady pochodzących z wyboru wynosi 8-12. Ich dokładną liczbę określa proboszcz (rektor).

4.2. Zasady ich wyboru określa osobny regulamin.

4.3. Członkowie rady z wyboru mogą pełnić swój mandat nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje, tzn. 15 lat.

4.4. Lista wszystkich członków rady winna być przekazana do kancelarii Kurii Metropolitalnej oraz dziekanowi w terminie dwóch tygodni po zaprzysiężeniu rady.

5. Zastępca przewodniczącego rady zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu bezwzględną większością głosów. Może nim być jedyne osoba świecka. Jeśli dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosów, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwójką. Jeśli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosów, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy z nich. Przewodniczący podczas pierwszego posiedzenia, po konsultacji z radą, wyznacza sekretarza rady, którego obowiązkiem jest prowadzenie protokołów ze wszystkich zebrań rady.

6. Częstość zebrań rady zależy od potrzeb duszpasterskich, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku. Zebrania zwołuje przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane, kiedy przynajmniej połowa członków rady zgłosi taki wniosek przewodniczącemu w formie pisemnej.

7.1. Do ważności uchwał rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu przynajmniej połowy jej członków. Decyzje podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych członków rady. W przypadku równej liczby głosów, przeważa głos przewodniczącego.

7.2. Proboszcz lub rektor dysponuje prawem weta w stosunku do każdej z uchwał. Jego sprzeciw powoduje nieważność uchwały.

7.3. Jeśli 2/3 członków rady zgłosi zastrzeżenia do weta wniesionego przez przewodniczącego, sprawę rozstrzyga biskup diecezjalny.

8.1. Kadencja członków rady trwa 5 lat i jest liczona w sposób jednolity dla wszystkich parafii (rektoratów) w archidiecezji, z zastrzeżeniem art. 11 i 12.

8.2. Członkostwo w radzie ustaje na skutek śmierci, złożonej rezygnacji, utraty przynależności do danej wspólnoty z powodu zmiany zamieszkania, utraty funkcji, na podstawie której uzyskano członkostwo w radzie, na skutek deklaracji przewodniczącego rady stwierdzającej postępowanie członka rady sprzeczne z nauczaniem Kościoła katolickiego lub na skutek odwołania.

8.3. Członek rady może złożyć rezygnację w czasie trwania kadencji. W takim wypadku wymagana jest forma pisemna. Rezygnacja osiąga skutek z chwilą doręczenia pisma przewodniczącemu rady.

8.4. W przypadku utraty członkostwa przez członka rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie rady zwykłą większością głosów wybierają nowego członka, ale jedynie w wypadku, gdy liczba członków z wyboru będzie niższa od minimalnej wymaganej niniejszym statutem.

8.5. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z nominacji, na jego miejsce przewodniczący może mianować nowego członka.

8.6. W przypadku, gdy postępowanie członka rady stoi w sprzeczności z nauczaniem Kościoła lub narusza publicznie dobre obyczaje, przewodniczący rady, po konsultacji z dzie­kanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem), wydaje deklarację stwier­­dzającą wygaśnięcie mandatu członka rady.

8.7. Członek z nominacji może być odwołany z ważnej przyczyny przez proboszcza (rektora) w trakcie trwania kadencji.

8.8. Członek z wyboru może z powodu ważnej przyczyny zostać odwołany przez członków rady większością 2/3 głosów.

8.9. Osobom, o których mowa w art. 8.6, 8.7 i 8.8 przy­s­ługuje prawo odwołania się do biskupa diecezjalnego w terminie 10 dni od daty zakomunikowania decyzji.

9. Przewodniczący, w uzasadnionym przypadku, po konsultacji z dziekanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem), może odwołać mianowanego przez siebie członka rady i na jego miejsce powołać inną osobę. Na rozwiązanie całej rady przed upływem kadencji musi uzyskać pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.

10. Z chwilą wakansu na urzędzie proboszcza (rektora) działalność rady ulega zawieszeniu. Nowy proboszcz (rektor) w ciągu trzech miesięcy od objęcia parafii może potwierdzić radę w dotychczasowym składzie lub po konsultacji z dziekanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem), może zarządzić ustanowienie jej na nowo.

11. W przypadku zarządzenia wyborów uzupełniających lub konieczności ustanowienia na nowo rady z powodów wymienionych w art. 9 i 10, kadencja rady liczona jest w następujący sposób:

a)  jeśli ustanowienie rady ma miejsce w ciągu pierwszych trzech lat kadencji – ustanowienie rady następuje na dokończenie bieżącej kadencji;
b)  jeśli ustanowienie rady ma miejsce w ciągu dwóch ostatnich lat kadencji – ustanowienie rady następuje na dokończenie bieżącej kadencji i pełną kadencję następną.

12. Biskup diecezjalny może zdecydować, na wniosek proboszcza (rektora) lub z własnej inicjatywy i po konsultacji z dziekanem (w przypadku parafii dziekańskich z wicedziekanem), o przedłużeniu lub skróceniu kadencji rady.

13. Posiedzenia rady nie mają z zasady charakteru publicznego. Można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.

14. W ramach rady powołuje się w zależności od potrzeb komisje lub zespoły specjalistyczne.

15. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem zarządzenia wyborów do rad duszpasterskich w roku 2012 i z tym dniem tracą wszystkie wcześniejsze przepisy prawa partykularnego odnoszące się do rad parafialnych.

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski
ks. Wojciech Pęcherzewski
Kanclerz

 

Regulamin wyboru rad duszpasterskich
Archidiecezji Lubelskiej


Lublin, 28 sierpnia 2012 r.  –  Nr 723/Gł/2012  –  Abp Stanisław Budzik

1.  Regulamin niniejszy stanowi uściślenie zasad ustanawiania rady duszpasterskiej, o których mowa w
statucie tychże rad, a w szczególności art. 4.2.

2. Kandydatami na członków do rad duszpasterskich mogą być katolicy pełnoletni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z życia zgodnego z zasadami nauki katolickiej.

3.  Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty gromadzącej się przy kościele rektoralnym.

4.1. Wybór członków rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez biskupa diecezjalnego, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 9 i 10 statutu.

4.2. Na miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej proboszczowi lub rektorowi kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

4.3.  Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do rady z urzędu.

4.4.  Jeśli zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, aby zapewnić sprawność wyborom, należy ich liczbę  ograniczyć się do maksimum dwukrotnej liczby kandydatów w stosunku do liczby miejsc w radzie. Lista ta jest ustalana poprzez obliczenie liczby osób popierających danego kandydata.

4.5.  Na tydzień przed wyborami proboszcz (rektor) podaje do wiadomości wiernych listę zgłoszonych kandydatów. Listy te zostają udostępnione wszystkim wiernym aż do dnia wyborów włącznie. Każda lista  zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, rok urodzenia, zawód, miejscowość zamieszkania.

5. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości odnośnie do posiadania biernego prawa wyborczego przez kandydata, sprawę rozstrzyga proboszcz (rektor), po konsultacji z dziekanem (w  przypadku  parafii  dziekańskich z wicedziekanem). Od decyzji proboszcza (rektora) przysługuje odwołanie do biskupa diecezjalnego w terminie 3 dni od jej zakomunikowania.

6. W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów składa się do urny (urn)  wyborczych  przygotowanych w odpowiednim pomieszczeniu parafii (rektoratu).

7.  Każdy z głosujących wpisuje na karcie nazwiska dwóch kandydatów. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyników wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.

8. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.

9. Liczenia głosów dokonuje komisja wyborcza złożona z 3-5 osób wyznaczonych przez proboszcza (rektora).

10. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.

11.  W  przypadkach  uzasadnionych  zastrzeżeń  co  do  formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można w formie pisemnej składać odwołania w ciągu dwóch  tygodni  od  dnia  ogłoszenia  wyników  wyborów  w  Kurii  Metropolitalnej w Lublinie.

12.  Po  ogłoszeniu  wyników  wyborów  członkowie  rady  składają  ślubowanie i podejmują swoje funkcje.

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski
ks. Wojciech Pęcherzewski
Kanclerz

ŚLUBOWANIE RAD DUSZPASTERSKICH
/tekst ślubowania/

Siostry i Bracia!
Zostaliście wybrani do Rady Duszpasterskiej, aby tworzyć krąg współpracowników, którzy w szczególny sposób będą się troszczyć o stan duszpasterstwa w naszej parafii. Waszym zadaniem jest pośredniczyć między kapłanami a wszystkimi parafianami w budowaniu i ulepszaniu Wspólnoty Parafialnej, aby Ewangelia Chrystusa mogła dotrzeć do wszyst­kich serc. Dla przedstawienia Waszej dobrej i ofiarnej woli prosimy Was, abyście złożyli swoje przyrzeczenia:

Czy chcecie rozwijać Waszą wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego i miłość do waszych bliźnich?
– Chcemy!
Czy chcecie zawsze mówić prawdę kapłanom i wszystkim członkom naszej wspólnoty parafialnej?
– Chcemy!
Czy będziecie dokładać wszelkich starań, by prowadzić harmonijną współpracę, płynącą z troski o dobro wspólne?
– Będziemy!
Czy pragniecie współpracować w duchu kultury chrześcijańskiej, w atmosferze szczerości i odpowiedzialności?
– Pragniemy!
Czy postanawiacie, świadomi Waszego wybrania, modlić się codziennie za kapłanów i wszystkich parafian, szczególnie za osoby chore, nieszczęśliwe, za dzieci i młodzież oraz o nowe powołania do służby ołtarza, do zakonów i do małżeństwa?
– Postanawiamy!
Módlmy się
Boże, który prowadzisz swój Kościół po drogach czasu, umocnij nasze pragnienie ofiarnej służby braciom i spraw, byśmy we wszyst­kich naszych działaniach cieszyli się wzrostem Twej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.