Zmiany dotyczące zgromadzeń kościelnych w rozporządzeniu z 11.06.2021

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w odniesieniu do zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych stanowi, iż zgromadzenia takie mogą się obywać:

• w budynkach – z zachowaniem dystansu 1,5m oraz obowiązku zasłaniania ust i nosa, a liczba uczestników nie może przekraczać:

od 13 czerwca 2021 r. – 50% obłożenia budynku
od 26 czerwca 2021 r. – 75% obłożenia budynku

• na zewnątrz – z zachowaniem dystansu nie mniejszego niż 1,5m.

 Limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.861, 879, 905, 957 i1013) wprowadza się następujące zmiany [ § 1. pkt. 8f ]:

[§ 26. ust. 10a] Od dnia 13 czerwca 2021 r. do dnia 25 czerwca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5m, nie więcej uczestników niż 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §25 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie

[§ 26. ust. 10b] Od dnia 26 czerwca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5m, nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w §25 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie.”

[§ 26. ust. 16] Do liczby osób, o której mowa ust. 10 pkt 1, ust. 10a pkt 1, ust. 10b pkt 1 i ust. 15 pkt 2 i 3 nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.